Zenflower PRIVAATSUSPOLIITIKA
04 January / 2021
Kui kasutad meie teenuseid, usaldad enda andmed meie käsutusse. Mõistame, et see on suur vastutus ja töötame selle nimel, et kaitsta sinu teavet ja võimaldada sinul seda hallata.

Selle privaatsuspoliitika eesmärgiks on selgitada, milliseid andmeid me kogume ning kuidas neid kasutame.

Me võime seda aeg-ajalt uuendada. Selle veebilehekülje jätkuva kasutamisega nõustud teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale poliitikale.

Kui sina kasutad Zenflower e-teenust ettevõtte tellimuse kaudu, palun võta ühendust oma administraatoriga, et saada rohkem informatsiooni sinu isiklike andmete töötlemisest.

  1. MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA kuidas meie seda kasutame?

Me kogume isiklikke andmeid otse sinu käest.

Sõltuvalt sellest, milliseid toiminguid sina sooritad veebilehekülje külastades, võime koguda järgmist infot:

1. Isikuandmed – eesnimi, perekonnanimi, tiitel
2. Kontaktandmed – tarneaadress, e-posti aadress, telefoninumbrid
3. Profiiliandmed – kasutajanimi ja salasõna, teie poolt tehtud ostud või tellimused, klienditeenindusele saadetud päringud, huvid, eelistused, tagasiside ja uuringute vastused; eelistused turundusteatiste saamises.
4. Finantsandmed - pangakaardi andmed.
5. Tehinguandmed – maksed edastatud teile või sooritatud teie poolt ning teised andmed toodetest ja teenustest, mida tellisite meie käest.
6. Veebilehekülje tehnilised andmed
7. Kliendi tehnilised andmed


2. Kes kontrollib isiklike andmete kasutamist?

Zenflower OÜ teostab kontrolli andmete kogumise ja töötlemise üle ning vastutab täielikult sinu isiklike andmete eest.


3. Kui kaua meie võime sinu isiklikke andmeid säilitada?

Säilitame sinu andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks. Me võime neid hoida kauem kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks või juhul, kui oli esitatud kaebus või ettevõte osaleb kohtuprotsessis.


4. Kuidas ja miks me kasutame teie isiklikke andmeid

Allpool on kirjeldatud põhjused, miks me kogume teatud isiklikke andmeid.


Isiklike andmete grupid
• Isikuandmed
• Kontaktandmed
• Profiiliandmed
• Finantsandmed
• Tehinguandmed
• Veebilehekülje tehnilised andmed
• Kliendi tehnilised andmedEesmärgid:
• Töödelda tellimusi ja neid kohale toimetada
• Hallata makseid
• Hallata suhteid klientidega, tagada klienditeenindus ning teavitada kliente muutustest privaatsuspoliitikas
• Hallata ja kaitsta meie ettevõtet ning teenust
• Avastada, vältida ja adresseerida pettust, kaitse- või tehnilisi probleeme
• Kaitsta ettevõtte huve vaidluste korral
• Järgida olemasolevaid seadusi, õiguslikke protsesse, õiguspäraseid päringuid valitsuse poolt
• Aru saada sellest, mis meeldib kliendile
• Esitada asjakohaseid uudiseid, pakkumisi ja teist sisu kliendile ning mõõta ja mõista selle tulemuslikkust
• Paluda ja võimaldada kliendil uuringutest osa võtta
• Kasutada andmeanalüütikat selleks, et kõrvaldada vigu, optimeerida ja täiustada meie teenuseid, turundust, suhteid kliendiga ja nende kogemusi.5. Kuidas me kaitseme sinu andmeid

Rakendame vajalikke infotehnoloogilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta sinu isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Kõik andmed, mis on saadetud Zenflower teenuse kaudu, on krüpteeritud.

Vaatamata sellele, et me püüame tagada sinu andmete turvalisust, ei saa me garanteerida, et olemasolevad meetmed hoiavad ära iga volitamata püüdluse saada juurdepääsu sinu andmetele, kasutada või avalikustada neid. Me loome ja säilitame toiminguid selleks, et tulemuslikult tegeleda võimalike läbimurdmistega ning teavitame sellest sind või teist kohaldatavat korraldajat, kui seadus seda nõuab.


6. sinu õigused ja valikud

Sinul on järgmised õigused:

1. Õigus andmetega tutvuda – sinul on õigus teada, milliseid andmeid sinu kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.

2. Õigus andmete parandamisele – sinul on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.

3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – sinul on teatud juhtudel õigus nõuda, et me sinu isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, sina võtad tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

4. Õigus töötlemise piiramisele – sinul on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui oled esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on sinul õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui sinu andmete töötlemine toimub meie õigustatud või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

6. Andmete ülekandmise õigus – sinul on õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist masinloetaval kujul. Võid nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme sinu nõusoleku alusel või sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks.

7. Nõusoleku andmete töötlemiseks võib igal ajal tagasi võtta, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemiseks nõusolekut ei ole vaja. See ei mõjuta nende töötlemistoimingute seaduslikust, mis oli teostatud enne seda, kui nõusolek oli tagasi võetud.

Kui sinul tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovid esitada taotlust eelmainitud õiguste teostamiseks, siis võta meiega ühendust kasutades allpool välja toodud andmeid.


Kui sinul ilmub probleem, siis eelkõige soovitame pöörduda selle lahendamiseks meie poole. Lisaks on sinul alati õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Isiklike andmete edastamine ei ole nõutav, kuid kui sina ei soovi neid edastada, siis kaotad võimaluse kasutada meie veebilehekülge. Lisaks sellele ei ole meil enam võimalust autentsust kinnitada ja abistada sind tellimuste esitamisel ega uuringute tegemisel. Antud juhul ei ole meil enam võimalik pakkuda sinule enda tooteid ja teenuseid.

meie Kontaktid
E-posti aadress: gdpr@zenflower.eu
Postiaadress: OÜ Zenflower, Linda 2, Narva, Ida-Virumaa, Estonia 20309

©Zenflower 2020 Zenflower OU
e-mail us: hello@zenflower.eu